Our Family Cheese Slices, Part-Skim Mozzarella 10 ea