Nanka Seimen Golden Dragon Chinese Style Alimentary Paste, Won Ton Skin