Snapple Tea, Takes 2 To Mango 16 Fl Oz

All natural. You've got great taste. Tea-rific!