Our Family Napkins, Premium Dinner, White, 2 Ply 100 Ea

Premium strength & durability.